Bezpieczeństwo biznesu - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Bezpieczeństwo biznesu

W zakresie bezpieczeństwa biznesu zajmujemy się m.in.:

– wywiadem gospodarczym – wnikaniem w strukturę firmy, identyfikowaniem słabych punktów, nieszczelności informacyjnych, możliwości wycieku danych wrażliwych, luk w systemach bezpieczeństwa informatycznego, jak i słabych
obszarów ochrony fizycznej,

– sprawdzeniem wiarygodności pracowników – ich przeszłości biznesowej, zawodowej i społecznej, konfrontowaniem informacji zawartych w dokumentach z rzeczywistością, badaniem wiarygodności CV, ustalaniem faktycznych ścieżek kariery tych osób, także pod kątem karalności lub niedozwolonej aktywności w internecie,

– sprawdzaniem wiarygodności partnerów biznesowych – przeszłości firm, ich rzeczywistej kondycji biznesowej i kredytowej, prawdziwości danych zawartych w przedkładanych dokumentach, weryfikacją wszelkich danych
ekonomicznych, liczbowych i merytorycznych,

– ochroną znaków towarowych w Polsce i poza jej granicami – rozeznawaniem możliwości naruszenia praw przez osoby i firmy, ustalaniem zakresu naruszeń, możliwością podejmowania działań prawnych i rozeznaniem
zakresu tych działań, szacowaniem strat wynikłych z naruszeń,

– ujawnianiem przestępstw dokonanych na szkodę firmy – obserwacją, zbieraniem materiału dowodowego, rozeznaniem skali dokonanych przestępstw, również tych, do których doszło w przeszłości, czy to w związku przyczynowo-skutkowym, czy też nie związanych z podstawowym przedmiotem zainteresowania, rozeznaniem możliwości prawnych w dalszym procesowaniu, szacowaniem zaistniałych strat,

– ujawnianiem nieuczciwej konkurencji – obserwacją, zbieraniem materiałów dowodowych, oceną skali zjawiska i możliwości zapobiegawczych lub procesowych,

– weryfikacją kandydatów na pracownika pod kątem historii zawodowej i rzeczywistej przydatności, badaniem kwalifikacji i predyspozycji, oceną prawdziwości podawanych faktów, solidności biznesowej i analizą ewentualnych niedozwolonych działań np. w sieci,

– weryfikacją już zatrudnionych pracowników – pod kątem dalszej przydatności, zakresu obowiązków, wydajności, a także możliwych nielegalnych działań na szkodę firmy, wyłudzania świadczeń, czy innych poczynań mających negatywny wpływ na całą firmę lub jednolitość poszczególnych zespołów
pracowniczych,

– ustalaniem majątku dłużnika – obserwacją, zbieraniem dowodów,
szacowaniem, możliwością windykacji, opłacalnością podejmowania tych
działań,

– ustalaniem aktualnego miejsca przebywania dłużnika – zarówno w Polsce, jak i na całym Świecie, rozeznawaniem prawnych możliwości ściągnięcia go do kraju (lub państwa trzeciego) i podjęcia działań windykacyjnych,

– wykrywaniem działań na szkodę firm ubezpieczeniowych – oceną szkód pod kątem możliwości wyłudzenia, oszacowaniem możliwości procesowych w dochodzeniu praw, przygotowaniem różnorodnego materiału dowodowego i procesowego,

– analizą dokumentacji i ujawnianiem fikcyjnych zdarzeń będących podstawą do wypłaty odszkodowań.