Zamówienia Publiczne - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych, które obejmują rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Warto jest zatem kontrolować wszelkie aspekty z tym związane, by uniknąć oszustw i zadbać o legalność wszelkich działań.

Nasze biuro specjalizuje się we wszelkich dziedzinach, w których skład wchodzi analiza materiałów przetargowych pod kątem zgodności z przepisami, jak i poprawności merytorycznej oraz weryfikacja dokumentów, które sprawdzane są w celu kontroli ich wiarygodności, a konkretniej weryfikowaniu faktycznej i realnej historii danej firmy.
W czym się specjalizujemy z zakresu segmentu zamówień publicznych?

Niestety często się zdarza, że partnerzy biznesowi lub konkurencja okazują się nieuczciwi. Naszym celem jest zebranie wszelkich materiałów dowodowych wraz z oceną skali zjawiska i możliwościami zapobiegawczymi lub procesowymi, by ujawnianie nieuczciwej konkurencji było w pełni uzasadnione.

Nasze działania obejmują takie czynności, jak:

  • analiza materiałów przetargowych, zarówno pod kątem zgodności z przepisami polskimi i unijnymi (ewentualnie państw trzecich), jak również pod względem formy (eliminacja błędów formalnych) i poprawności merytorycznej, a także zgodności proceduralnej z przedmiotem zamówienia,
  • weryfikacja dokumentów, sprawdzenie wiarygodności oferentów – faktycznej historii firmy, jej deklarowanych osiągnięć biznesowych, kondycji finansowej, sytuacji ekonomicznej oraz kredytowej, wiarygodności na rynkach: krajowym i zagranicznym, profesjonalizmu w danej branży, otoczenia biznesowego i ewentualnych powiązań ze środowiskami niepożądanymi,
  • ujawnianie nieuczciwej konkurencji w obrębie przetargu – obserwacja, zbieranie materiałów dowodowych, ocena skali zjawiska i możliwości zapobiegawczych lub procesowych, procedowanie zgłoszeń w tym zakresie, oprotestowywanie przetargów,
  • sporządzanie pism przetargowych – ofert, odwołań, protestów i innych,
  • obserwacja osób i miejsc oraz dokumentowanie za pomocą środków technicznych wszelkich elementów procesu przetargowego, jak i innych procesów gospodarczych.

Naszą mocną stroną jest również wywiad gospodarczy, który ma na celu pozyskanie istotnych informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw. Jesteśmy w stanie oszacować ryzyko współpracy, zdobyć przewagę nad konkurencją oraz przyczynić się do uniknięcia strat lub odzyskaniem należności. Wszelkie świadczone przez nas usługi z segmentu zamówień publicznych wpływają na ocenę skali danego zjawiska, jak i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, które mogłyby nieść za sobą duże straty.

Praktyczne aspekty kontroli zamówień publicznych

Niestety, wciąż w procedurach przetargowych pojawia się wiele błędów, a uczestnicy rynku zamówień publicznych powinni wiedzieć na czym one polegają, by starać się przed nimi uchronić. Jeśli zatem mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do konkurencji, która bierze udział w przetargu i podejrzewa koneksje, warto wrócić się do naszej specjalistycznej firmy, gdyż gwarantujemy to co najważniejsze, czyli skuteczność oraz poufność.